شرکت خسروان سير ايرانيان در زمينه اخذ رواديد،تنظيم و انجام مسافرت گروهي داخلي و خارجي،ذخيره مکان و هر گونه خدمات گردشگري با رعايت قوانين و مقررات سازمان فعاليت ميکند